Neuvolainfo.fi on Emma & Elias -avustusohjelman tuottama tietopankki alan ammattilaisille

Kun kohtaat erityislapsiperheitä, kohtaat myös omaishoitajia

Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka sairaudestaan tai vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti. Omaishoitoon liittyy aina elämänmuutos, jonka perheenjäsenen syntyminen, sairastuminen tai vammautuminen aiheuttaa. Omaishoito vaikuttaa koko perheeseen, kaikkiin perheen jäseniin.

Omaishoitajuus puheeksi

Omaishoitajuuden tunnistaminen ja tiedostaminen voi olla haasteellista, jos kyseessä on vanhempi, joka hoitaa erityistä tukea tarvitsevaa lastaan. Tällaisiin asiakkuuksiin terveydenhuollon henkilöstön olisikin tärkeää kiinnittää erityistä ja säännönmukaista huomiota ottamalla mahdollinen omaishoitajuus puheeksi systemaattisesti. Aina kun neuvolan asiakkaaksi tulee perhe, jolla on erityistä tukea tarvitseva lapsi, kyseessä voi olla omaishoitotilanne tai siitä on muodostumassa sellainen.

Lue lisää 

Omaishoitotilanteissa tarvitaan usein monenlaisia palveluja ja tukimuotoja. Perheen tulisikin saada tietoa mahdollisista kotiin saatavista palveluista, tilapäishoidosta, hoitotarvikkeista, apuvälineistä, kuntoutuksesta sekä mahdollisista kodin muutostöistä, jotka voivat helpottaa kovastikin arjen sujumista. Lisäksi perhe voi tarvita taloudellista tukea turvaamaan toimeentuloa ja korvaamaan sairaudesta tai vammasta johtuvia kustannuksia. Perhe tarvitsee palveluohjausta ja tietoa omaishoitotilanteeseen liittyvistä asioista. Perheen tulisikin saada tietoa kaikista tukimahdollisuuksista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Omaishoidon tietopaketti

Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajalle myönnettävästä hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Omaishoidon tuen järjestämisestä vastaa hoidettavan kotikunta. Omaishoidon tuki on hoidettavalle myönnettävä sosiaalipalvelu. Tarkempaa tietoa hakumenettelystä saa oman kunnan sosiaalitoimistosta. Käytännössä omaishoidon tukiasioita hoitaa yleensä kotipalveluohjaaja ja vanhus- tai vammaistyön sosiaalityöntekijä. Kun hakemus on tehty, omaishoidon tuesta vastaava henkilö tekee kotikäynnin hoito- ja palvelutarpeen arvioimiseksi. Omaishoidon tuesta sopimuksen tehneellä omaishoitajalla on lakisääteinen oikeus pitää vapaata vähintään kolme vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitotyöhön ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Kunnan on huolehdittava hoidettavan hoidon tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä hoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

On tärkeää selvittää vanhemman/vanhempien valmiudet omaishoitajuuteen mm. se, että vanhemman terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia. On myös huomioitava, että useimmat erityislasten vanhemmat käyvät työssä ja miten työ ja omaishoito on yleensäkin perheen kohdalla mahdollista yhdistää.

Omaishoitajan jaksamisen tukeminen

Omaishoitaja tarvitsee tietoa, mutta myös henkistä tukea jaksamiseen ja hyvinvointiin. Omaishoitajille järjestetään monenlaista kohdennettua toimintaa Omaishoitajat ja läheiset liiton paikallisyhdistyksissä ympäri Suomen sekä myös monissa muissa potilasjärjestöissä. Tarjolla on mm. koulutusta, virkistystä, vertaisryhmätoimintaa sekä Ovet-omaishoitajavalmennusta, jolla tuetaan omaishoitajuutta ja helpotetaan omaishoitajien etenemistä omaishoidon polulla. Osallistuminen paikallisyhdistysten tarjoamaan toimintaan ei edellytä virallista omaishoitajuutta.

Joillakin omaishoitajien paikallisyhdistyksillä on hankkeita, joissa kehitetään uusia toimintamalleja tukemaan myös erityislapsiperheitä ja perheiden hyvinvointia. Yhtenä esimerkkinä tästä on Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n hallinnoima Hyvinvoiva Perhe HYPE –hanke, joka kehittää uudenlaista toimintaa erityisperheiden hyvinvoinnin tukemiseksi.

Jokaisella omaishoitajalla tulisi olla myös tieto mahdollisuudesta päästä Kelan kuntoutukseen tai tuetulle lomalle, irtautumaan arjesta, päästä lepäämään, palautumaan ja keräämään voimia. Hengähdyshetki itselle auttaa omaishoitajaa jaksamaan kotona, jossa arki täyttyy toisen ihmisen tarpeisiin vastaamisesta. Omaishoitajalomalla voi jakaa arjen vinkkejä ja niksejä, kertoa ja kuunnella kokemuksia. Toisten omaishoitajien kanssa on helppo jakaa tunteitaan. Toista omaishoitajaa on helppo ymmärtää.

Jos neuvolassa todetaan perheessä olevan omaishoitotilanteen, olisi tärkeää että, neuvolasta tehtäisiin säännöllisesti ja suunnitellusti kotikäyntejä näihin perheisiin, perheen niin toivoessa. Kotikäyntien yhteydessä myös perheen muiden lasten hoitamiseen ja huoltamiseen liittyvät asiat tulevat paremmin esille. Omaishoitoperheen kannalta ihanteellinen tilanne olisikin, että neuvolassa ja kouluterveydenhoidossa olisi sama terveydenhoitaja ja perheen asioita sosiaalitoimessa hoitaisi myös sama sosiaalityöntekijä. Näin varmistettaisiin perheen mahdollisimman kokonaisvaltainen tukeminen.

Lisätietoja:

Omaishoitajat ja läheiset liitto ry

Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry

 

Leijonaemojen tarinat -kirja auttaa ymmärtämään erityislasten vanhempia

Leijonaemojen tarinat -kirja kertoo siitä, mitä on olla äiti lapselle, jolla on erityistarpeita.

Kirjan kirjoittajien tarinat kuvaavat sitä ajatusten ja tunteiden kirjoa, joiden kirjoittajat uskovat olevan tuttuja monelle muullekin äidille. Ei vain sairaiden lasten äideille. Eikä vain äideille.

Kirja tarjoaa vertaistukea vanhemmille, joille on syntynyt erityislapsi. Samalla kirja antaa myös erityislapsen perheen tukijoukoille kuvan siitä, millaista elämä sairaan lapsen kanssa on.

Hoitoalan ja kasvatuksen ammattilaisille kirja tarjoaa tilaisuuden päästä kokemaan erityislasten äitien ajatuksia ja tunteita. 

Kirjassa tuodaan esiin ne haasteet, jotka ammattilainen joutuu kohtaamaan tavatessaan leijonaemon pentuineen.

Tutustu kirjaan

Tilaa kirja Leijonaemot ry:n verkkokaupasta