Neuvolainfo.fi on Emma & Elias -avustusohjelman tuottama tietopankki alan ammattilaisille

Lapsen oikeus liikkumiseen ja liikunnan iloon joka päivä – liikkumisesta terveyttä ja hyvinvointia

Lasten liikkuminen on vähentynyt, vaikka riittävän liikkumisen tiedetään olevan edellytys lasten terveydelle ja hyvinvoinnille. Tutkijoiden mukaan jo alle kolmivuotiaidenkin fyysinen aktiivisuus on riittämätöntä, ja päivittäinen liikuntasuositus ei toteudu kolmanneksella 3–6-vuotiaista lapsista.

Koulua aloitettaessa on lapsen itsetunnollekin tärkeää, että hänellä olisi kokemuksia liikunnasta eri ympäristöissä. Mikäli lapsi kuitenkin päätyy koulutielle ilman motoristen taitojen kehittymiseen tarvitsemaansa tukea, saattavat lapsen ensimmäiset kouluvuodet vaikeutua myös akateemisten aineiden, kuten lukemaan ja laskemaan oppimisen osalta.

Kuinka paljon liikuntaa on tarpeeksi?

Varhaiskasvatuksen liikunnan suositusten mukaan päivähoitoikäinen lapsi tarvitsee joka päivä vähintään kaksi tuntia reipasta liikuntaa. Lapsen tulee saada päivittäin harjoitella motorisia perustaitoja monipuolisesti eri ympäristöissä.

Miten neuvolatyössä voidaan edistää liikuntaa?

Suomalaisen lastenneuvolan mahdollisuudet ovat ainutlaatuiset alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä kohdalla. Jo äitiysneuvolassa olisi hyvä aloittaa perheen liikunnalliseen elämäntapaan tähtäävä tukeminen ja kannustaminen.

Liikuntaneuvonta on merkittävä keino liian vähän liikkuvien perheiden opastamisessa liikunnallisen elämäntavan pariin ja se kuuluu osana terveysneuvontaan. Liikuntaneuvonta kannattaa usein aloittaa siitä, että perheen kanssa yhdessä tunnistetaan jo toimivia liikkumisen asioita perheen arjessa. Onnistumisten huomioimisella rakennetaan pohjaa myös muutoksille.

Neuvonnassa voidaan hyödyntää erilaisia liikuntaa tukevia materiaaleja, esimerkiksi apuna voi käyttää Neuvokas perhe -menetelmää, jonka avulla perhe voi arvioida omia liikuntatottumuksiaan ja terveydenhoitaja löytää perheen vahvuudet ja muutostarpeet yksilöllisesti.

Motorisen kehityksen ja perusliikuntataitojen arviointi

Alle kouluikäisen lapsen liikunnan tukemisessa on keskeistä korostaa omaehtoisen liikkumisen roolia.

Vähän liikkuvien alle kouluikäisten lasten liikuntataitoja voi tukea kiinnittämällä huomiota moniammatilliseen ja poikkihallinnolliseen yhteistyöhön, esimerkiksi neuvolan ja päivähoidon välistä vuorovaikutusta voi hyödyntää ja kehittää yhteisiä työkaluja lasten liikunnallisen elämäntavan varhaiseen tukemiseen.

Motoriikan havainnointilomake (MOQ-T)

Innostun liikkumaan -hanke tuo käyttöön esikouluikäisille motoriikan havainnointilomakkeen (MOQ-T). Lomakkeen avulla opettajan on mahdollista kartoittaa oppilaansa riski motoriikan oppimisvaikeuksiin silloin, kun opettajalla on herännyt huoli oppilaan motoristen taitojen normaalista kehittymisestä.