Neuvolainfo.fi on Emma & Elias -avustusohjelman tuottama tietopankki alan ammattilaisille

Päihdeongelma perheessä

Suomalaiseen päihdekulttuuriin kuuluu vahvasti alkoholin ja muiden päihteiden- ja/tai lääkeaineiden sekakäyttö. Tämä näkyy myös lapsiperheissä. Raskausajasta alkaen lapsen terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavat hänen vanhempiensa hyvinvointi. Vanhempien päihdeongelma ja sikiöaikainen päihdealtistus altistavat lapsen emotionaaliselle, psyykkiselle ja fyysiselle laiminlyönneille sekä kaltoinkohtelulle.

Vanhemman hoitamaton päihdeongelma näkyy mm. lasten ikätasosta poikkeavana vastuunkantamisena, masennuksena sekä erilaisina tunne-elämän ja käyttäytymisen häiriöinä.

Vanhempien päihdeongelmiin tulee tarjota apua nykyistä varhaisemmin ja matalammalla kynnyksellä.

Erityisen tärkeää on sikiön suojeleminen suorilta päihdevaikutuksilta, mutta syntymänkään jälkeen vauva ei voi jäädä odottamaan vanhemman päihdeongelman helpottumista, vaan tarvitsee hyvää hoivaa ja turvallisen kiintymyssuhteen.

Vanhemmalle päihteiden ongelmakäyttö tai riippuvuus aiheuttaa usein syviä häpeän ja syyllisyyden tunteita, jotka vaikeuttavat avun hakemista ja vastaanottamista.

Luottamuksellinen ja kunnioittava kohtaaminen auttaa asioiden puheeksiottamisessa sekä avunpyytämisessä.

Ammattilaisen tuleekin olla selvillä omasta suhteestaan päihteisiin ja päihdeongelmaisiin ja niiden heijastumisesta omiin asenteisiin. Päihteidenkäytöstä kysyminen tulisi olla rutiini, kun kohdataan vanhempia. Keskusteluissa tulisi käyttää avoimia kysymyksiä, jotka antavat mahdollisuuden kertoa omasta tilanteesta (motivoivan haastattelun keinot).

Ammattilaisten tehtävänä on luoda motivaatiota tukeva ilmapiiri, joka perustuu kunnioitukselle ja avoimeen vuorovaikutukseen.

Raskaus on erityisen motivoiva hetki muuttaa päihteidenkäyttöä ja sitoutua kuntoutukseen

Pidä kiinni® -hoitojärjestelmä

Ensi- ja turvakotien liiton valtakunnallinen Pidä kiinni® -hoitojärjestelmä päihdeongelmaisille odottaville äideille ja vauvaperheille koostuu päihdeongelmien hoitoon erikoistuneista ensikodeista ja niiden avopalveluyksiköistä sekä liiton kehittämisyksiköstä.

Toiminnassa yhdistetään vanhemmuuden ja varhaisen vuorovaikutussuhteen tukeminen ja hoito sekä päihdekuntoutus kokonaisuudeksi, joka tukee raskaudenaikaista päihteettömyyttä sekä vanhemman ja vauvan varhaisen vuorovaikutussuhteen syntymistä, vanhemmuutta sekä lapsiperheen arjessa tarvittavien taitojen harjoittelua.

Mitä vauva toivoo –hankkeessa on kehitetty malli kaikkien vanhempien odotusajan varhaisen vanhemmuuden ja elämäntapamuutoksen tukemiseksi äitiysneuvoloiden työn tueksi sekä muille, jotka kohtaavat odottavia perheitä.

Lisätietoa mallista sekä mallin käyttöönotosta