Neuvolainfo.fi on Emma & Elias -avustusohjelman tuottama tietopankki alan ammattilaisille

Koulutukset

Emma & Elias -ohjelma tarjoaa maksutonta koulutusta neuvolan ammattilaisille!

 

Lapsen myönteisen kasvun tukeminen

Koulutuskokonaisuudessa avataan näkökulmia lapsen myönteiseen kasvuun ja sen tukemiseen.

Varhaisen vuorovaikutuksen suhteen pohditaan lapsen hyvän tunnekasvatuksen osa-alueita. Kun vauva syntyy perheeseen, vanhempien luoma tunneilmasto on lapsen kasvualusta. Lapsella on oikeus nauttia iloisesta ja leppoisasta koti-ilmapiiristä. Pohditaan, miten tuulettaa tunneilmastoa.

Pieni lapsi ottaa oman kehonsa haltuun ensimmäisen ikävuoden aikana. Kun lapsi saa hellää ja rakastavaa kosketusta, hän oppii jo varhain arvostamaan kehoaan ja iloitsemaan siitä. Koulutusosiossa pohditaan miten aloittaa kehotunnekasvatus. Tarkasteltavana on myös perheen aikuisten välinen rakkaussuhde, joka heijastuu ja tarttuu lapseen. Parisuhteen vaaliminen on myös lapsen kasvun turvaamista.

Toiseksi tarkastellaan kasvatusväkivallan merkitystä ja vaikutuksia. Lasten perheessään kohtaama kaltoinkohtelu sekä kuritusväkivalta ovat vakava uhka lapsen hyvälle kasvulle ja kehitykselle. Kaltoinkohtelua ja kuritusväkivaltaa tarkastellaan ilmiönä sekä pohditaan lapsia ja perheitä kohtaavien ammattilaisten keinoja ja työtapoja lapsiin kohdistuvan kuritusväkivallan ja kaltoinkohtelun ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Samalla esitellään myönteisen ja kannustavan vuorovaikutuksen voima lapsen hyvän kasvun ja kehityksen perustana.

Kolmantena näkökulmana tarkastellaan sitä, miten vanhemmat ja ammattilaiset voivat auttaa lasta onnistumaan ja ennen kaikkea huomaamaan omat onnistumisensa. Avun ja ohjauksen tarpeessa ovat erityisesti ne lapset, joiden on vaikea suunnata tarkkaavuuttaan ja suodattaa häiritseviä impulsseja, sekä joiden on vaikea lukea sosiaalisia tilanteita.

Mitä enemmän jäsennetään sitä tilaa, jossa toiminta tapahtuu, käytetään selkeitä ja suoria ohjeita, autetaan lapsen huomiota suuntautumaan oikeisiin asioihin, annetaan toimintavaihtoehtoja ja huomioidaan pienetkin onnistumiset, sitä varmemmin lapsi osaa toimia oikein.

Koulutuksen toteuttavat yhteistyössä Väestöliitto ry, Ensi- ja turvakotien liitto ry sekä Barnavårdsföreningen i Finland r.f.

 

Vanhemmuuden tukeminen monimuotoisissa perheissä

Koulutuskokonaisuudessa tuodaan näkökulmia vanhemmuuden tukemiseen monimuotoisissa perheissä.

Nykypäivän vanhemmuus asettaa entistä suurempia vaatimuksia perheiden kohtaamiselle neuvolatyössä. Perheet ovat monimuotoisia ja vaihtelevat sateenkaariperheistä adoptioperheisiin, yhden vanhemman perheisiin tai uusperheisiin, joskus perheestä on kuollut lapsi tai toinen vanhempi. Yhteistä kaikille monimuotoisille perheille on se, että he toivovat tulevansa kohdatuiksi oikein: kunnioituksella, kyseenalaistamatta ja riittävin tiedoin kyseisen perheen tilanteesta.

Koulutuksessa tarjotaan tiiviissä paketissa perustiedot kymmenen eri perhejoukon erityistarpeista sekä konkreettisia välineitä erilaisten perheiden kohtaamiseen arjen työskentelyssä.

Koulutuksen toisena näkökulmana on vertaistuen merkitys vanhemmuuden tukemisessa. Kun perheeseen syntyy erityislapsi, vaikuttaa se koko perheen elämään, vapaa-aikaan, työhön, vanhempien ja sisarusten hyvinvointiin.

Koulutuksessa tarkastellaan sitä, miten ammattilaisen tulisi kohdata jokainen perhe ja lapsi omana yksilöllisenä tapauksena. Olisi hyvä löytää aikaa kuunnella ja keskustella rauhassa perheen tilanteesta kokonaisvaltaisesti. Lisäksi pohditaan myös perheet toiveita saada tukea ja palveluita, joita perheet itse kokevat tarvitsevansa. Vanhemmat kaipaavat myös sitä, että heitä kunnioitetaan oman perheen ja lapsen tilanteen asiantuntijoina.

Kolmantena ulottuvuutena koulutuksessa tarkastellaan kahdenkulttuurin näkökulmaa vanhemmuuteen. Kaksikulttuurisella perheellä tarkoitetaan perhettä, jossa vanhemmat ovat syntyneet eri maissa, ja jossa puolisot omaavat toisistaan poikkeavan kulttuuritaustan ja lähes aina myös eri äidinkielen. Suomessa asuu yli 65 000 kahden kulttuurin paria ja perhettä. Noin puolet perheistä on lapsiperheitä. Koulutusosuudessa pohditaan sitä, millaisia lisämausteita vanhemmuuteen tuovat puolisoiden keskenään erilaiset kulttuuritaustat ja äidinkielet. Lisäksi tarkastellaan sitä, kuinka ammattilainen voi tukea perhettä luomaan toimivan kolmannen kulttuurin, joka huomioi ja yhdistää molempien vanhempien kulttuurit ja arvot.

Koulutuksen toteuttavat yhteistyössä Monimuotoiset perheet -verkosto, Familia ry sekä Leijonaemot ry.
Koulutuskokonaisuudet ovat laajuudeltaan puolipäiväisiä (3 h) sekä maksuttomia. Koulutuskokonaisuuksia koordinoi Emma & Elias –avustusohjelma.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä:
Ohjelmakoordinaattori Tiina Kononen
puh. 050 312 3078
tiina.kononen@lskl.fi