Back to top

Lapsen seksuaalikasvatus

Lapsen seksuaalisuus on varhainen kehoon, läheisyyteen, oikeuksiin ja tunteiden kokemiseen liittyvä elämän alue. Lapsen itsetunto, kehonkuva, omanarvon tunto, kokemus elämän hallinnasta ja itsearvostuksesta kehittyvät jo varhaisessa vaiheessa. Vanhempien on tärkeää painottaa kasvatuksessa kunnioituksen ja koskemattomuuden merkitystä suhteessa omaan ja toisten kehoon. Maailman terveysjärjestön, WHO:n, vuonna 2010 julkaiseman tutkimuksen mukaan tämä on oleellinen osa pienten lasten ihmissuhde- ja seksuaalikasvatusta. Kasvatuksen suunnitelmallisuus, asiallisuus ja turvallisuus liittyvät oleellisesti lapsen kunnioitukseen ja omakuvaan: Mitä minulle saa tehdä? Minkä arvoinen olen?

Lapsen seksuaalisuuden perusta luodaan varhaisessa vaiheessa hyväksynnän ja arvostuksen vaikutuksella. Lapsella on oikeus koskemattomuuteen, turvalliseen kasvuun ja kehitykseen sekä lapsen iän edellyttämään tietoon. Sopiva ja sopimaton käytös opetetaan ymmärtäen ja esimerkkiä näyttäen. Myös vanhemmat ja varhaiskasvattajat tarvitsevat lisätietoa miten lapsen terveyttä ja hyvinvointia voi edistää seksuaalisuuden alueella.

Sopivat sanat ja yhteiset säännöt aikuisten välillä
Seksuaalikasvatuksesta voi olla hankalaa puhua jopa aikuisten kesken, sillä seksuaalisuus käsitteenä yhdistetään aikuisuuteen. Lapsuuden seksuaalisuuden olemusta ei täysin ymmärretä; se painottuu kehoon tutustumiseen, tunnetaitoihin sekä normien opetteluun. Seksuaalisuuden herättämä vastustus ja väärinkäsitukset voivat estää lapsen iän mukaisen kasvatuksen toteuttamista sekä avointa keskustelua ja asioista sopimista. Kannattaakin ajoissa lukea tutkittua tietoa Lapsi ja seksuaalisuus-sivustolta.

Lapselle tulee opettaa oman kehon arvostamisen tärkeys. Erityisesti uima-asun alla olevat vartalon osat ovat arvokkaita. Samalla tulee muistaa, että myös toisen keho on yhtä arvokas. Omaa ja muiden kehoa tulee koskettaa arvostavasti ja kaikista oman kehon paikoista huolehditaan. Joka vartalon osalle on omat lapsentasoiset nimensä ja jokainen määrää itse omasta kehostaan ja koskemattomuudestaan. Pienen lapsen herkkään varhaiseen seksuaalisuuteen ei tule liittää nöyryytystä, fyysistä tai psyykkistä kipua eikä tietenkään minkäänlaista hyväksikäyttöä.

Lapsen seksuaalisuuden esilleottamiseen hyvä apuväline on ”Tue lapsen kehitystä” –juliste, joka on saatavilla usealla eri kielellä. Se kertoo täsmällisesti ikä- ja kehitystasoon sopivan seksuaalikasvatuksen vaiheet kahdeksan eri aihealueen kautta (keho, tunteet, ihmissuhteet, oikeudet, läheisyys, hyvinvointi, lisääntyminen, normit). Myös koulutusvideoita on katsottavissa ja tulossa on muuta materiaalia sekä vanhemmille että ammattilaisille.

Kysymyksiä ja vastauksia lapsen seksuaalisuudesta
Vastauksia moniin eri kysymyksiin löytää Lapsi ja seksuaalisuus –sivustolta. Kysymyksiä voi esittää Väestöliiton vanhemmuuskeskuksen anonyymillä nettivastaanotolla tai voi osallistua Perheaikaa.fi –sivun teemachattiin. Huolen herätessä oman lapsen päivähoidon ammattilaiset ja neuvola ohjaavat eteenpäin.