Back to top

Behovet av kontakt med socialvården

När ska jag kontakta socialförsäkringen?
Du bör kontakta socialvården när du får reda på en person som behöver hjälp och stöd i olika livsproblem; barnuppfostran, ekonomiska problem, kriser, upplevt våld, missbruksproblem, psykiska sjukdomar eller svårigheter att klara vardagen. Kontakter kan riktas till både vuxna och barn.

Vem är skyldig att kontakta?
Helst ska den hjälpbehövande själv kontakta socialförsäkringen. Det finns dock ett brett spektrum av personer som behöver kontaktas, till exempel vårdpersonal och de inom socialt arbete, utbildning, barnomsorg och polis. Utöver de skyldiga personerna får vem som helst ta kontakt utan att det påverkar bestämmelserna om sekretess.

Hur fullgörs kontaktskyldigheten?
Denna skyldighet kan fullgöras genom att den hjälpbehövande uppmanas att själv kontakta socialtjänsten. Det rekommenderas att personen får stöd i att ta kontakten. Han eller hon kan tillfrågas om rätt telefonnummer, ett kontaktformulär kan fyllas i med honom eller henne, eller ett tillstånd kan upprättas för hans eller hennes räkning. Personen kan också föreslås att de ska åtföljas eller till och med följas av det första mötet. Förmågan hos en person i behov av stöd kan vara nedsatt, så tanken är att se till att saker går framåt.

Omhändertagande får också tas utan samtycke från vederbörande om han eller hon är uppenbart oförmögen att ta hand om sin egen vård, hälsa eller säkerhet eller om barnets bästa kräver det.

Till vem och hur kontakta?
Praxisen varierar från kommun till kommun, så det är värt att börja ta reda på det först på kommunens hemsida. Om inga instruktioner finns där kan du kontakta socialförsäkringens personal eller ledning. Det vore önskvärt att den egna kommunens praxis var allmänt känd.

Skillnaden mellan en kontakt och en barnskyddsanmälan?
Det är utmanande att definiera skillnaden mellan en barnskyddsanmälan och en kontakt. Enligt lagen tas kontakt när en person är i behov av social omsorg och en barnskyddsanmälan görs när barnets behov av barnskydd ska klarläggas. Syftet med att ge tillgång är dock att sänka tröskeln för personer och familjer i nöd när de inte behöver ansöka om barnskydd först. Man kan därför säga att det är värt att kontakta i första hand. Barnskyddsarbetare kan alltid rådfrågas.

Skyldigheten att göra en barnskyddsanmälan fullgörs även genom att kontakt tas om kontakten har tagits utan dröjsmål och skälen för kontakten har angivits. Det finns därför ingen situation där både en umgänges- och en barnskyddsförklaring bör göras.