Back to top

Våld i familjer och samhället

Våld i hemmet och relationer skadar andra i ord och handling
Våld i familjer och närstående yttrar sig i många olika former. Att inse det är en utmaning för utomstående, eftersom många våldsoffer lämnar våldet hemligt. Svårigheter förvärrar situationen. Att bara prata med en vän eller professionell kan hjälpa till att bryta våldets cirkel.
Våld förknippas ofta enbart med fysiskt våld, vilket sätter sina spår i huden
Förutom fysiskt våld förekommer andra former av våld. Våld i familjer och relationer kan vara

  • fysiskt (t.ex. knuffa, sparka, strypa, strypa)
  • psykisk (t.ex. hot, namngivning, pinsamt, isolerande, underkuva) eller
  • sexuellt (t.ex. våldtäkt, tvångssex, sexuella trakasserier).

Utöver dessa kan andra former av våld vara ekonomiskt, socialt eller religiöst. I slutet av ett förhållande kan våldet i värsta fall övergå i förföljelse av den andre.

Det mest betydande och vanligaste symtomet på våld är rädsla, oavsett antalet eller arten av misshandeln. För många våldsoffer är det värsta med våld i nära relationer rädsla och att leva under hot om våld.

Tystnad om våld i familjer eller nära relationer
Tystnad om våld hjälper inte till att stoppa våldet. Att prata om våld försvåras av de känslor av skam och skuld som offret upplever. Om en person i en familj eller nära relation blir rädd och söker isolering från andra kan det vara ett tecken på det upplevda våldet. Våld återspeglas också i sömn och aptit. Det är viktigt för en professionell att våga prata om våld och ta itu med det när det behövs. Ta dina meddelanden på allvar och lyssna noga på vad du får höra.

Att leva mitt i våld är skadligt för
barnet Ett barns rädsla och isolering kan vara tecken på våld i hemmet eller i omedelbar närhet. Att få ett barn täckt är av största vikt för barnets tillväxt och utveckling. Hjälp och stöd ska också ges till förövare. Våldet tar inte slut av sig självt och det är viktigt att få hjälp och stöd från alla parter för att få slut på våldet.

Nettiturvakoti ger information och hjälp
Nettiturvakoti (www.turvakoti.net) ger hjälp till offer för våld i hemmet, förövare, barn och unga, berörda anhöriga, yrkesverksamma och andra som är intresserade av fenomenet.

På Internetsäkerhetshemmets webbplats är det möjligt att anonymt chatta med en våldsarbetare i en en-mot-en-chat eller utbyta idéer på ett diskussionsforum med andra som lever i samma situation. Dessutom finns det ett Virtuellt skydd på Nettiturvakoti som gör att du kan besöka härbärget och andra medhjälpare.

Information om olika former av våld:
https://www.turvakoti.net/site/?lan=1&page_id=12

Mer information och material om att hjälpa de som upplever våld:
https://www.turvakoti.net/site/?lan=1&page_id=10

Mer information och material om att hjälpa barn och unga:
https://www.turvakoti.net/site/?lan=1&page_id=13

Mer information och material om att hjälpa förövare:
https://www.turvakoti.net/site/?lan=1&page_id=152