Back to top

Yhteydenoton tarve sosiaalihuoltoon

Milloin on syytä ottaa yhteyttä sosiaalihuoltoon?
Sosiaalihuoltoon kannattaa ottaa yhteyttä kun saa tietää henkilöstä, joka tarvitsee apua ja tukea eri elämän ongelmatilanteissa; lapsen kasvatus, taloudelliset ongelmat, kriisit, koettu väkivalta, päihdeongelmat, mielenterveysongelmat tai jokapäiväiseen elämästä selviytymiseen liittyvät vaikeudet. Yhteydenotot voivat koskea niin aikuisia kuin lapsiakin.

Kuka on velvollinen ottamaan yhteyttä?
Ideaalisessa tilanteessa apua tarvitseva henkilö ottaa itse yhteyttä sosiaalihuoltoon. Velvollisia yhteydenottoon on kuitenkin laajasti eri tahoilla, kuten terveydenhuollon ammattilaiset sekä sosiaalitoimen, opetustoimen, lasten päivähoidon ja poliisin palveluksessa olevat henkilöt. Velvoitettujen lisäksi kuka tahansa voi tehdä yhteydeonton salassapitosäännösten estämättä.

Miten velvollisuus yhteydenottoon täytetään?
Velvollisuuden voi täyttää ohjaamalla apua tarvitsevan henkilön ottamaan itse yhteyttä sosiaalitoimeen. On suositeltavaa, että henkilöä tuetaan yhteydenoton tekemisessä. Hänelle voi selvittää oikean puhelinnumeron, hänen kanssaan voi täyttää mahdollisen yhteydenottolomakkeen tai hänen luvallaan voi varata ajan oikealle taholle hänen puolestaan. Henkilölle voi myös ehdottaa, että hänet saatetaan tai jopa tullaan seuraksi ensimmäiselle tapaamiselle. Tukea tarvitsevan henkilön toimintakyky voi olla alentunut, joten ajatuksena on varmistaa, että asia etenee.

Yhteydenoton voi tehdä myös ilman kyseisen henkilön suostumusta, jos hän on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan, tai lapsen etu sitä välttämättä vaatii.

Kenelle ja miten yhteydenotto tehdään?
Käytännöt vaihtelevat kunnittain, joten asiaa kannattaa lähteä selvittämään ensin kunnan verkkosivuilta. Jos sieltä ei löydy ohjeita, voi yhteyttä ottaa sosiaalihuollon henkilöstöön tai johtoon. Toivottavaa olisi, että oman kunnan käytännöt olisivat laajasti tiedossa jo valmiiksi.

Yhteydenoton ja lastensuojeluilmoituksen ero?
Lastensuojeluilmoituksen ja yhteydenoton eroa on haastavaa määritellä. Lain mukaan yhteydenotto tehdään, kun henkilö on sosiaalihuollon tarpeessa ja lastensuojeluilmoitus tehdään, kun lapsen lastensuojelun tarvetta tulisi selvittää. Yhteydenottomahdollisuuden tarjoamisen tarkoituksena kuitenkin on, että apua tarvitsevien henkilöiden ja perheiden kynnys ottaa apua vastaan olisi matalampi, kun tukea ei tarvitse ensimmäisenä hakea lastensuojelusta. Voidaan siis sanoa, että ensisijaisesti kannattaa tehdä yhteydenotto. Asiassa voi aina konsultoida lastensuojelun työntekijöitä.

Velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus täyttyy myös tekemällä yhteydenoton, jos yhteydenotto on tehty viipymättä ja siinä on kerrottu yhteydenottoon johtaneet syyt. Ei siis ole sellaista tilannetta, jossa tulisi tehdä sekä yhteydenotto että lastensuojeluilmoitus.