Back to top

Päihdeongelmainen vanhempi perheessä

Suomalaiseen päihdekulttuuriin kuuluu vahvasti alkoholin ja muiden päihdeaineiden, kuten lääkkeiden, sekakäyttö. Tämän kulttuurin vaikutukset näkyvät myös lapsiperheissä. Raskauajasta lähtien lapsen terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttaaa voimakkaasti hänen vanhempiensa hyvinvointi. Vanhempien päihdeongelma ja sikiöaikainen päihteiden käyttö altistavat lapsen psyykkisille ja fyysisille laiminlyönneille sekä kaltoinkohtelulle.

Vanhemman hoitamaton päihdeongelma näkyy esimerkiksi lapsen ikätasosta poikkeavana vastuunkantamisena, masennuskohtauksina sekä erilaisina tunne-elämän ja käyttäytymisen häiriöinä. Vanhempien päihdeongelmiin tulee tarjota apua aiempaa varhaisemmin ja selkeästi matalammalla kynnyksellä.

Erityisen tärkeää on sikiön suojeleminen päihteiden käytön vaikutuksilta, mutta syntymän jälkeenkään vauva ei voi jäädä odottamaan vanhemman päihdeongelman helpottumista. Lapsi tarvitsee rakastavaa hoivaa ja turvallisen kiintymyssuhteen.

Päihteiden ongelmakäyttö ja päihderiippuvuus aiheuttavat siitä kärsivälle vanhemmalle usein syviä häpeän ja syyllisyyden tunteita, jotka vaikeuttavat avun hakemista ja vastaanottamista.

Luottamuksellinen ja kunnioittava kohtaaminen vanhemman kanssa auttaa asioiden puheeksiottamisessa sekä avunpyytämisessä.

Ammattilaisen tulee olla selvillä omasta suhteestaan päihteisiin ja päihdeongelmaisiin ja niiden heijastumisesta omiin asenteisiin. Päihteidenkäytöstä kysyminen tulee olla rutiini vanhempia kohdattaessa. Keskusteluissa tulee käyttää avoimia kysymyksiä, jotka antavat mahdollisuuden kertoa omasta tilanteesta ilman painostavaa ilmapiiriä.

Ammattilaisen tehtävänä on luoda motivaatiota tukeva ilmapiiri, joka perustuu keskinäiselle kunnioitukselle ja avoimeen vuorovaikutukseen.
Raskausaika on erityisen motivoiva ajanjakso muuttaa päihteidenkäyttöä ja sitoutua riippuvuuden hoitoon.

Pidä kiinni® -hoitojärjestelmä
Ensi- ja turvakotien liiton valtakunnallinen Pidä kiinni® -hoitojärjestelmä päihdeongelmaisille odottaville äideille ja vauvaperheille koostuu päihdeongelmien hoitoon erikoistuneista ensikodeista ja niiden avopalveluyksiköistä sekä liiton kehittämisyksiköstä.

Järjestelmän toiminnassa yhdistetään vanhemmuuden ja varhaisen vuorovaikutussuhteen tukeminen ja hoito sekä päihdekuntoutus kokonaisuudeksi, joka tukee raskaudenaikaista päihteettömyyttä sekä vanhemman ja vauvan varhaisen vuorovaikutussuhteen syntymistä, vanhemmuutta sekä lapsiperheen arjessa tarvittavien taitojen harjoittelua.

Tutkimusten mukaan vanhemmuuden vahvistaminen ja varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen yhdistettynä päihdekuntoutukseen mahdollistaa päihteidenkäytön lopettamisen raskauteen sekä tukee turvallisen kiintymyssuhteen muodostumista lapsen kanssa. (Lisätietoa Pidä kiinni® -hoitomallin tuloksista Vauvan parhaaksi -kirjassa.)

Mitä vauva toivoo –hankkeessa on kehitetty malli kaikkien vanhempien odotusajan varhaisen vanhemmuuden ja elämäntapamuutoksen tukemiseksi äitiysneuvoloiden työn tueksi sekä muille, jotka kohtaavat odottavia perheitä. (Lisätietoa mallista sekä mallin käyttöönotosta)

Lisätietoa: http://www.ensijaturvakotienliitto.fi/tyomuodot/pidakiinni/
Äitien nettiryhmä: http://www.ensijaturvakotienliitto.fi/tyomuodot/paihteita-kayttavien-aitien-nett/